تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
محمود عبدلی
روز تولد : 29 مهر

علی زارع تقی ابادی
روز تولد : 27 مهر

     
 
درج مطلب  
برنامه آزمونهای گاج پایه یازدهم دبیرستان
جمعه 96/7/21
جمعه 96/8/5
جمعه 96/8/19
جمعه 96/9/3
جمعه 96/11/6
جمعه 96/12/4
جمعه 96/12/18
جمعه 97/1/17
جمعه 97/1/31
برنامه آزمونهای گاج پایه دهم دبیرستان
جمعه 96/7/21
جمعه 96/8/19
جمعه 96/9/3
جمعه 96/11/6
جمعه 96/12/18
جمعه 97/1/17
جمعه 97/1/31