تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
علی زارع تقی ابادی
روز تولد : 27 مهر

سینا ابویی
روز تولد : 30 مهر

امید زارع احمدابادی
روز تولد : 30 مهر

معین بیگی یزدی
روز تولد : 1 آبان

     
 
درج مطلب  
برنامه آزمونهای گاج پایه یازدهم دبیرستان
جمعه 97/7/6
جمعه 97/7/20
جمعه 97/8/4
جمعه 97/8/18
جمعه 97/9/2
جمعه 97/9/16
جمعه 97/11/5
جمعه 97/12/3
جمعه 97/12/17
جمعه 98/1/23
جمعه 98/2/20
 
برنامه آزمونهای گاج پایه دهم دبیرستان
جمعه 97/7/6
جمعه 97/7/20
جمعه 97/8/4
جمعه 97/8/18
جمعه 97/9/2
جمعه 97/9/16
جمعه 97/11/5
جمعه 97/12/3
جمعه 97/12/17
جمعه 98/1/23
جمعه 98/2/20