تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
علی زارع تقی ابادی
روز تولد : 27 مهر

سینا ابویی
روز تولد : 30 مهر

امید زارع احمدابادی
روز تولد : 30 مهر

معین بیگی یزدی
روز تولد : 1 آبان

     
 
درج مطلب  
 

                                                  با سمه تعالی

                       برنامه امتحانات نوبت دوم چهارم انسانی

                                       سال تحصیلی 97-96

ایام هفته

تاریخ

ساعت

مواد امتحانی

شنبه

97/2/15

8

تاریخ

دوشنبه

97/2/17

8

اجتماعی

چهار شنبه

97/2/19

8

زبان خارجه

یکشنبه

97/2/23

8

فلسفه

چهارشنبه

97/2/26

8

ریاضی پایه

شنبه

97/2/29

8

جغرافیا

سه شنبه

97/3/1

8

معارف *

شنبه

97/3/5

8

عربی *

دو شنبه

97/3/7

8

زبان فارسی *

چهارشنبه

97/3/9

8

ادبیات فارسی *

 
 
 

                برنامه امتحانات نوبت دوم چهارم تجربی

                                 سال تحصیلی 97-96

ایام هفته

تاریخ

ساعت

مواد امتحانی

چهار شنبه

97/2/19

8

زبان خارجه

یکشنبه

97/2/23

8

ریاضی عمومی

چهارشنبه

97/2/26

8

شیمی

شنبه

97/2/29

8

علوم زمین

سه شنبه

97/3/1

8

معارف *

شنبه

97/3/5

8

زیست  *

دو شنبه

97/3/7

8

زبان فارسی *

چهارشنبه

97/3/9

8

فیزیک *

 
 
 

                               برنامه امتحانات نوبت دوم چهارم ریاضی

                                         سال تحصیلی 97-96

ایام هفته

تاریخ

ساعت

مواد امتحانی

چهار شنبه

97/2/19

8

زبان خارجه

یکشنبه

97/2/23

8

ریاضیات گسسته

چهارشنبه

97/2/26

8

شیمی

شنبه

97/2/29

8

هندسه تحلیلی

سه شنبه

97/3/1

8

معارف *

شنبه

97/3/5

8

حساب دیفرانسیل  *

دو شنبه

97/3/7

8

زبان فارسی *

چهارشنبه

97/3/9

8

فیزیک *

 

تذکرات:

  1. کلیه امتحانات راس ساعت 8  صبح برگزار می گردد.
  2. داشتن کارت ورود به جلسه آزمون برای همه امتحانات الزامی است.
  3. دروس ستاره دار نهایی می باشد.