تبریک تولد  
     
 
کادر اداری و اجرایی  
معاون آموزشی:آقای مجید محمدی (تلفن: 38229416 )                              
 
 معاون عمومی :  آقای فلاح   (تلفن: 38289488) 
                  
         

معاون پرورشی: آقای فهیم گلاب (تلفن: 38229417 )  

                            

معاون پایه دوازدهم:آقای احمدعلی فرمان رضایی ( تلفن: 38283791 )

                        

معاون پایه دهم: آقای علیرضا شیخعلیشاهی  (تلفن: 38283793 ) 

                        

معاون پایه یازدهم: آقای بابک محبی  (تلفن:38283792 )  

                        

معاون اجرایی و فناوری : آقای علی اکبر ابروبالا(تلفن: 38289489 )  

                         

خدمات اداری: آقایان محمود محمودی هاشمی- حسین محمدی - سعید فلاح